حروف سیم تایوانیsm-1 سایز سیم(5/. تا 1.5)

۱۹۰.۰۰۰ تومان

هر پک داری780حرف ازA-Zمناسب سیم  1.5-.-0.5به صورت فشاری میباشد.

۱۹۰.۰۰۰ تومان
دسته:

چکیده

هر پک داری780حرف ازA-Zمناسب سیم  1.5-.-0.5به صورت فشاری میباشد.

محصولات مرتبط